Public Private Partnership — współpraca sektora publicznego z prywatnym

Partnerstwo publiczno-prywatne 

Spółka GOLDBECK Public Partner GmbH rozwija i strukturyzuje projekty dla klientów publicznych przez cały cykl życia nieruchomości. Integrujemy usługi projektowania i budowy, finansowanie i wszystkie usługi na etapie użytkowania w wydajnym energetycznie i optymalnym kosztowo pakiecie oraz oferujemy naszym klientom cenę ryczałtową na czas obowiązywania umowy aż do 30 lat. Czerpiąc z doświadczenia i potencjału całej grupy przedsiębiorstw GOLDBECK, związanych z tym możliwości i różnych świadczeń, możemy opracowywać projekty, z których klienci uzyskują największe możliwe korzyści. Przejmujemy odpowiedzialność ekonomiczną od początku do końca cyklu życia nieruchomości. Zakres usług definiowany przez budowę i eksploatację budynku, podział ryzyka oraz wynagrodzenie są ustalane w umowie. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony uzyskują jasny obraz sytuacji. Firma GOLDBECK wspiera szczególnie inicjatywę transparencji Niemieckiego Związku Przemysłu Budowlanego.

Model udanej współpracy PPP

I o to właśnie chodzi!

Partnerstwo publiczno-prawne czy tradycyjna realizacja? Decyzja nie jest łatwa. Trzeba odpowiedzieć na wiele pytań. Z jakimi zaletami wiąże się współpraca z partnerem prywatnym? A przede wszystkim — który wariant się bardziej opłaca? Jak znaleźć odpowiedniego partnera? W odpowiedzi na powyższe pytania może pomóc przyjrzenie się cechom partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ to one tworzą ramy optymalnej realizacji projektu. Im bardziej konsekwentne stosowanie się do tych kluczowych punktów, tym wydajniejsza jest współpraca PPP w porównaniu z tradycyjnym sposobem postępowania.

Analiza cyklu życia

O tym, jak rentowna jest nieruchomość, można zdecydować uwzględniając dłuższy horyzont czasowy. Na przykład użytkowanie i utrzymanie w dobrym stanie budynku stanowi aż do 80% łącznych kosztów. Przy tym partnerstwa publiczno-prawne uwzględniają koszty eksploatacji oraz zobowiązania finansowe wynikające z inwestycji już na etapie planowania budynku oraz wymagają wyjątkowo ekonomicznych rozwiązań.

 

Alokacja ryzyka

W długoterminowym partnerstwie ryzyko jest podzielone w odpowiedni sposób. Każda ze stron umowy ponosi ryzyko, którym może najlepiej zarządzać i które może najlepiej kontrolować. W ten sposób można osiągnąć sytuację optymalną pod względem gospodarczym.

 

Specyfikacja uzyskiwanych świadczeń

Funkcjonalny opis usług wyznacza wiążące wymagania docelowe i ramowe. Określa rodzaj, zakres i jakość świadczonych usług. Partner prywatny ma wystarczającą swobodę, aby zastosować swoją wiedzę fachową.

 

Wynagrodzenie uzależnione od efektów

Wynagrodzenie zależne od jakości, korzystania i dostępności zachęca do zoptymalizowanego pod kątem opłacalności działania. Regulacje bonus-malus pozwalają na ścisłe zorientowanie na cel. Zleceniodawca publiczny zachowuje przez cały czas obowiązywania umowy kontrolę nad ustalonym poziomem świadczeń.

Cechy udanej współpracy sektora publicznego z prywatnym (PPP)

Podczas analizy projektów PPP okazało się, że następujące czynniki miały ponadto wpływ na rentowność i powodzenie:

 •  Wczesne włączenie użytkowników i decydentów do procesu przyznawania zlecenia
 •  Ustalenie i priorytetyzacja zorientowanych na cel i specyficznych dla projektów kryteriów klasyfikacji
 •  Wczesna i transparentna komunikacja dot. inwestycji

Zalety modelu

Szczegółowe zalety projektów PPP:

 •  Szybka realizacja projektów
 •  Zwiększenie efektywności dzięki uwzględnieniu wiedzy fachowej sektora prywatnego
 •  Optymalizacja kosztów poprzez uwzględnienie całego cyklu życia i warunków konkurencyjnych po stronie oferenta
 •  Pewność planowania dla sektora publicznego dzięki zryczałtowanym świadczeniom
 •  Transparencja kosztów w przypadku oddania do dyspozycji nieruchomości użytku publicznego przez cały cykl życia
 •  Oddzielenie utrzymania od tymczasowej sytuacji budżetowej
 •  Długotrwałe utrzymanie wartości nieruchomości na poziomie ustalonym przez partnera publicznego
 •  Wysoka jakość funkcjonalna i architektoniczna

Więcej tematów