Słowo wstępne zarządu

Grupa GOLDBECK przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego we współpracy z partnerami biznesowymi, jak również w całym łańcuchu dostaw. Naszymi filarami są człowieczeństwo, odpowiedzialność i zaangażowanie. Te trzy podstawowe wartości charakteryzują naszą firmę i sposób, w jaki postępujemy wobec naszych klientów, partnerów biznesowych, dostawców i pracowników. Niniejszy Kodeks postępowania określa nasze zasady i wartości oraz definiuje minimalne standardy współpracy z partnerami biznesowymi (dalej określanymi jako „Firma”).

 

Opiera się on w szczególności na wymienionych poniżej międzynarodowych wiodących zasadach i regułach:

 

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ (UN UDHR)
  • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (UNGP)
  • konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczące standardów pracy i standardów socjalnych
  • Konwencja ONZ o prawach dziecka (UN CRC)
  • Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (UN CEDAW)
  • Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 

Uznajemy odpowiedzialność biznesu polegającą na przestrzeganiu wszystkich uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka i zapobieganiu naruszeniom praw człowieka, podczas gdy obowiązkiem państwa jest ochrona i zagwarantowanie praw człowieka.

 

Niniejszy Kodeks postępowania ma zastosowanie do wszystkich firm, które opracowują, produkują i/lub wprowadzają na rynek oraz eksportują towary lub usługi dla firm Grupy GOLDBECK. Firma GOLDBECK zobowiązuje swoich dostawców oraz ich poddostawców i wszystkich podwykonawców do przestrzegania tych zasad. Należy przestrzegać odpowiednich krajowych i międzynarodowych ustaw i przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzona jest działalność, a także zasad zawartych w niniejszym Kodeksie postępowania. Spośród wszystkich obowiązujących przepisów należy zawsze przestrzegać tego, który jest najbardziej odpowiedni do osiągnięcia celu ochrony. Niniejszy Kodeks postępowania nie ma skutku ochronnego dla osób trzecich i nie uprawnia osób trzecich do żadnych roszczeń w stosunku do firmy GOLDBECK.

 

Ponadto wdrożenie i monitorowanie wyżej wymienionych standardów musi być zapewnione poprzez odpowiednią procedurę wewnętrzną. Firma GOLDBECK jest uprawniona do sprawdzenia tego.

1. Praca i prawa człowieka